Wspólnota w akcji, razem dla lepszej przyszłości

O Fundacji Braterskiej

Fundacja Braterska jest organizacją pozarządową, założoną w 2020 roku w Kielcach.

Od początku naszym głównym celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna i ochrona terenów zielonych. Naszą misją jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i motywowanie do działań nad ochroną środowiska. Zwracamy się głównie w kierunku dzieci i młodzieży, aby od najmłodszych lat miały podejście proekologiczne i wpływ na środowisko.

Obszary działań Fundacji:

 • gospodarowanie odpadami
 • oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi
 • edukacja ekologiczna, przyrodnicza

W każdym z tych obszarów realizujemy konkretne cele. Dzięi wsparciu wolontariuszy oraz darczyńców osiągamy zakładane rezultaty.

Cele Fundacji Braterska

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym oczyszczanie i usuwanie śmieci z Parków Narodowych, lasów i terenów zielonych.
 • Ochrona środowiska naturalnego a w szczególności ratowanie lasów i jezior.
 • Ochrona zieleni i obszarów cennych przyrodniczo.
 • Uporządkowanie gospodarki odpadami.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Edukacja ekologiczna w oparciu o placówki oświatowe.
 • Wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Organizowanie spotkań, wycieczek, obozów, wyjazdów, o tematyce proekologicznej i edukacji w szkołach i ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej.
 • Pozyskiwanie funduszy na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych przez Fundacje.
 • Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze proekologicznym.
 • Rozbudzanie zainteresowania środowiskiem naturalnym oraz sposobami jego ochrony.
 • Wspomaganie członków Fundacji w zakresie szkolenia i podwyższania kwalifikacji w dziedzinie ekologii.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym.
 • Finansowanie, pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska poprzez przekazywanie pieniędzy na oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci, odpadów.
 • Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również organizowanie i prowadzenie obozów, kolonii, wyjazdów terapeutycznych dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.

Dane Fundacji Braterska:

KRS: 0000876417

REGON: 387817770

NIP: 6572956702

Numer konta : 85 1140 2004 0000 3602 8082 6634

Punkt Fundacji znajduje się w lokalu w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 47.

 

 

Aktualny odpis Fundacji

Aktualny odpis działalności Fundacji

Darmowa dostawa już od 149zł
Ekspresowe dostawy
Całodobowa infolinia
100% Bezpieczne płatności